NOMENKLATURA ALKENA

— Prema IUPAC nomenklaturi imena alkena se izvode iz imena odgovarajućeg alkana sa istim brojem C-atoma tako što se odbija nastavak –AN, i umesto njega doda nastavak –EN.
— Položaj dvostruke veze se označava brojem prvog C-atoma za koji je vezana dvostruka veza, a numerisanje C-atoma se vrši brojevima tako da su C-atomi vezani dvostrukom vezom obeleženi najmanjim mogućim brojevima. Taj broj se stavlja ispred imena alkena. Ukoliko je alken račvast obeležavanje se vrši kao kod alkana.
— Koriste se često i stari nazivi alkena koji se završavaju na –ILEN (etilen, propilen...).
— Primer nomenklature:


4-metil 2-penten

Нема коментара: