STEHIOMETRIJSKI ZADACI

1. Koliko kilograma ugljen-tetrahlorida nastaje hlorovanjem 1 metra kubnog metana (mereno pri normalnim uslovima) ako su gubici u reakciji 15%?
2. Pri normalnim uslovima 1 decimetar kubni nekog ugljovodonika ima masu 1,83 g. Analiza pokazuje da 1 g ovog ugljovodonika sadrži 0,818 g ugljenika i 0,182 g vodonika! Koji je to ugljovodonik?
3. Potpunim sagorevanjem određene količine zasićenog ugljovodonika nastaje 0,66g ugljen-dioksida i 0,63g vode. Odrediti empirijsku formulu ugljovodonika.
4. Za potpuno sagorevanje jednog mola nekog nepoznatog zasićenog ugljovodonika potrebno je 179,2 decimetra kubna kiseonika merenog pri normalnim uslovima. Koji je taj ugljovodonik?
5. Na sobnoj temperaturi gasoviti ugljovodonik ima sledeći sastav: 83,3% ugljenika i 16,6% vodonika. Pri normalnim uslovima 1 decimetar kubni ovog jedinjena ima masu od 3,2g. Odredite molekulsku formulu jedinjenja.
6. Izračunati koliko mola ugljen-dioksida nastaje pri sagorevanju 3g etana.
7. Analizom jednog alkana nađeno je da on sadrži 81,82% ugljenika i 18,18% vodonika. Relativna molekulska masa tog alkana je 44. Odrediti molekulsku formulu alkana.
8. Izračunati koliko se grama ugljen-dioksida dobija u reakciji sagorevanja 0,25 mola butana.
9. Napisati molekulsku formulu i izračunati relativnu molekulsku masu alkina ako se oksidacijom 0,5 mola tog alkina, sa 2 mola kiseonika, dobija 66g ugljen-dioksida i 18g vode.
10.
Izračunati koliko se grama etina dobija u reakciji 32g kalcijum-karbida sa dovoljnom količinom vode.
11.
Pri potpunom sagorevanju 1 mola gasa izdvoji se 36g vode i 22,4 decimetra kubna ugljenik(IV)-oksida pri normalnim uslovima.
a) Napisati molekulsku formulu tog gasa;
b) Izračunati koliko je decimetara kubnih vazduha potrebno za 1 decimetar kubni tog gasa. Normalni uslovi.
12.
Koja je zapremina vazduha potrebna za potpuno sagorevanje jednog metra kubnog etana, ako je zapreminski udeo kiseonika u vazduhu 20%?
13. Za potpuno sagorevanje 0,1 mola zasićenog ugljovodonika nepoznatog sastava potrošeno je 56 centimetara kubnih vazduha pri normalnim uslovima. Odrediti molekulsku formulu ako se zna da je zapreminski udeo kiseonika u vazduhu 20%.
14.
Pri sagorevanju 3,6g nekog alkana oslobodi se 5,6 dm kubnih ugljenik(IV)-oksida pri normalnim uslovima. Kolika je zapremina kiseonika potrebna za ovu reakciju?
15. Koliko se decimetara kubnih metana može dobiti iz 27g ugljenika sintezom elementa u prisustvu katalizatora. Prinos reakcije je 97%.
16. Pri sagorevanju 5,3g aromaticnog ugljovodonika iz homologog niza benzena oslobodilo se 8,96 decimetara kubnih gasa. Odrediti formulu tog jedinjenja i napisati imena izomera po nizu IUPAC-ovom nomenklaturom.
17. Butan boca koja je napunjena smešom butan-propan sadrži 10,56 kg ove smeše. U smeši je zapreminski udeo propana 2,35%. Izračunati zapreminu vazduha potrebnu za potpuno sagorevanje sadržaja boce. Standardni uslovi.
18. Prirodni gas sadrži 97,7% metana, 0,2% etana, o,1% propana i 2% sumpor-vodonika (odnosi se na zapreminske udele). Kolika je zapremina vazduha potrebna za potpuno sagorevanje jednog decimetra kubnog ovog gasa ako se uzme da je zapreminski udeo kiseonika u vazduhu 20%.
19. Analizom nekog alkana nađeno je da on sadrži 83,23599% ugljenika i 16,76401% vodonika. Molekulska masa tog alkana je 72,1498. Odrediti molekulsku formulu tog alkana.
20. Analizom nekog alkena nađeno je da on sadrži 85,628451% ugljenika i 14,371549% vodonika. Odrediti molekulsku formulu tog alkena, ako se zna da je njegova relativna molekulska masa 70,134.
21. Ako 32 g broma (Br2) može da se adira na 10 g smeše etena i etana, koliki je maseni procenat etana u toj smeši?
22. Ako se 7,2 g vode adira na alken, dobija se 24 g odgovarajućeg alkohola. Koji je to alken?
23. Prilikom reakcije 14,6 g smeše etena i propana sa 11,2 litra vodonika pri standardnim uslovima dolazi do potpunog zasićenja smeše etena i propana. Kolike su mase ovih gasova u smeši?
24. Koliko litara kiseonika pri standardnim uslovima je potrebno za potpuno sagorevanje acetilena pri kome se dobija 12,8 g kalcijum-karbonata CaC2?
25. Koliko grama kalijum-permangata koji je 40% čist je potrebno za oksidaciju etilena prilikom koje se dobija 9,2g etil-alkohola?
26. 16% mase organskog jedinjenja koje ima opštu formulu CnH2n+2 čini vodonik. Koja je molekulska formula tog jedinjenja?
27. Maseni odnos vodonika i ugljenika u jedinjenju opšte formule CnH2n+2 je 8:45. Koja je molekulska formula tog jedinjenja?
28. Pri potpunom sagorevanju jednog mola nekog alkena utrošeno je 144g kiseonika. Koji je to alken?
29. Koliko molova ugljenik (IV)-oksida i koliko molova vode nastaje potpunim sagorevanjem 4,64g butana?
30. Adicijom broma na o,o1 mol alkena dobija se 3,7g adicionog proizvoda. Napisati molekulsku formulu tog alkena.
31. U reakcionom sudu nalazilo se po 0,5 mol dva ugljovodonika. U reakciji sa vodonikom potrošeno je 0,5 mola vodonika. Posle završene reakcije u sudu se nalazilo samo 1 mol etana. Koji ugljovodonici su bili u smeši? Napisati jednačinu reakcije.
32. Koliko grama benzena će reagovati sa 6x10²² atoma broma u prisustvu gvožđa kao katalizatora?
33. Koje od navedenih jedinjenja pri standardnim uslovima može da ima zapreminu 2,24 litra i masu 3 grama?
a) CH4
b) C2H4
c) C3H8
d) C2H6
e) C2H6O
34. 4,48 litara gasa predstavljenog oštom formulom CnH2n+2 ima masu 6 grama pri standardnim uslovima. Koji broj treba staviti umesto n u opštu formulu da bi se dobila molekulska formula tog gasa?
35. Koliko grama metana mora da se iskoristi za dobijanje 11g ugljenik (IV)-oksida posle reakcije?
a) 1
b) 3
c) 8
d) 2
e) 4
36. Koliko litara kiseonika je potrebno za sagorevanje 4,48 litara butana?
a) 7,5
b) 29,12
c) 150
d) 7,28
e) 14,56
37. Koliko litara vazduha je potrebno za sagorevanje 50 grama propana?
a) 318,3
b) 1272,6
c) 636,3
d) 954,4
e) 477,2
38. Jedinjenje predstavljeno opštom formulom CnH2n+2 ima odnos mase vodonika i ugljenika 1:4. Koja od navedenih formula predstavlja to jedinjenje?
a) CH4
b) C3H8
c) C5H12
d) C2H6
e) C4H10
39. Koji gas ima opštu formulu CnH2n+2 i molekulsku masu 58 g/mol?
a) C4H10
b) C4H8
c) C3H8
d) C5H10
e) C4H6
40. Koji od navedenih alkana ima masu 11g u 0,25 mola supstance?
a) C2H4
b) C2H6
c) CH4
d) C4H10
e) C3H8
41. Izračunati idealni zapreminski odnos kod eksplozivne smeše metan/vazduh.
42. Adicijom hlorovodonika na eten nastaje etil-hlorid. Koliko grama etil-hlorida nastaje (teoretski) iz jednog kubnog metra etena (normalni uslovi)?
43. Koja količina broma se adirala na mol acetilena ako iz 1,3 g acetilena nastaje 9,3 g bromovanog derivata?
44. Koliko centimetara kubnih rastvora broma u ugljentetrahloridu (160g broma/ 1 decimetru kubnom) može obezbojiti 0,84 g heksena?
45. Koliko procenata heksana sadrži smeša heksana i heksena čiji 1 gram za obezbojavanje troši 5 centimetara kubnih rastvora broma u ugljentetrahloridu (160 g broma/decimetru kubnom)?
46. Za hidrogenizaciju 5 g smeše 1-pentena i pentana utrošeno je 1 decimetar kubni gasa vodonika (normalni uslovi). Koliko procenata pentena sadrži ova smeša?
47. Koliko grama acetilena može nastati iz 200g čistog kalcijum-karbida i koliko grama hlora može vezati ova količina acetilena?
48. Industrijskim postupkom iz 250 metara kubnih acetilena (normalni uslovi) dobija se 160 kg benzena. Izračunati prinos benzena u procentima primenom ovog procesa.
49. Gasoviti alken zapremine 100 cm kubnih (standardni uslovi) ima masu 0,233 g; 25,0 cm kubnih ovog alkena reaguje sa 25,0 cm kubnih vodonika.
a) naći molarnu masu alkena,
b) napisati njegovu molekulsku formulu,
c) napisati nazive i strukturne formule dva alkena koji imaju ovu molekulsku formulu.
50. Pri standardnim uslovima 272 g gasne smeše etilena i acetilena zauzima 245 dm kubnih. Koliki je procentualni (zapreminski) sastav smeše? Koliko mola hlorovodonika je potrebno za zasićenje gasne smeše?
51. Koju količinu gasovitog hlorovodonika može da adira ona količina acetilena koja nastaje iz 256 g kalcijum-karbida koji sadrži 25% nečistoće?
52. Koliko grama nitrobenzena se može dobiti iz 80 cm kubnih benzena pri iskorišćenju od 80%? Gustina benzena je 0,88 kg/dm kubnom.
53. Koliko dm kubnih vodonika (merenog pri normalnim uslovima) je potrebno za katalitičko hidrogenovanje 100 g benzena?
54. Koliko grama benzena se može bromovati sa 0,5 g broma?
55. Bromovanjem 78g benzena nastaje ista masa brombenzena. Koliko je to procenata od one mase koja bi nastala bromovanjem cele količine benzena?
56. Napišite formulu onog brombenzena koji nastaje kada 200 g benzena reaguje i nastaje 604,6 g supstituisanog benzenovog derivata.
57. Pri normalnim uslovima 0,75 dm kubnih nekog alkana ima masu 1,94 g. Analizom 3,5 g ovog alkana utvrđeno je da sadrži 2,8966 g ugljenika i 0,6034 g vodonika. Odrediti koji je to alkan.
58. Za potpuno sagorevanje 0,125 mola alkana pri normalnim uslovima utrošeno je 91 dm kubni vazduha u kome je zapreminski udeo kiseonika 20%. Odrediti koji je to alkan.
59. U reakciji 0.1 mola nekog alkana sa hlorom dobijeno je 15.4g njegovog tetrahlor-derivata. Koji alkan je reagovao?
60. Pri sagorevanju 0,2500 g nekog ugljovodonika u struji kiseonika nastaje 0,7860 g ugljen-dioksida i 0,3210 g vode. Pri pretvaranju 0,2500 g jedinjenja X u paru ono zauzima zapreminu od 80 cm kubnih (preračunato na normalne uslove). Odrediti molekulsku formulu X.
61. Za analizu nepoznatog organskog jedinjenja odmereno je 4,329 mg. Nakon sagorevanja, proizvodi sagorevanja su provedeni kroz cev sa litijum-hloridom i cev sa kalcijum-hloridom. Masa cevi sa litijum-hloridom poraste za 5,623 mg, a masa cevi sa kalcijum-hloridom za 2,312 mg. Odrediti procentni sastav ugljenika i vodonika u tom jedinjenju.
62. Izračunati procentni sastav sledećih alkana:
a) 2,4,5-trimetilnonana
b) 4-izobutil 2,5-dimetilheptana
c) 4-izopropil 5-propiloktana
63. Izračunati procentni sastav sledećih alkana:
a) 2,3,4-trimetil 4-etiloktanu
b) 2,3,5-trimetilheptanu
c) 4-etil 3,3-dimetilheptan
64. Izračunati količinu vodonika u:
a) 50 g 2-metil 4,4-dietil oktana
b) 63,7 g 3,3-dietil 2,4,6-trimetilheptana
c) 14,2 g 3-etil 2,5-dimetil 4,5-dipropiloktana
65. Izračunati masu 2 mola sledećih alkana:
a) 2,2,3,6-tetrametil 4-etildekana
b) 6-butil 4-etil 3,3-dimetil 4-propildekana
c) 3,3-dietil 2,2,7-trimetil 6-propiloktana
66. Kolika je potrebna zapremina vazduha za potpuno sagorevanje 13 g smeše metana i heksana ako je njihov maseni odnos u toj smeši 7:1.
67. Koliko grama hlora se može adirati na 40 g izoprena, ako je iskorišćenje reakcije 88 procenata.
68. Koliko grama bromovodonika (bez prisustva organskih peroksida) se može adirati na 7,6 g 2-heksina, ako je iskorišćenje reakcije 90 procenata.
69. Koliko grama propina može da izreaguje sa 4,3 g hlora.
70. Koliko grama butana može da nastane adicijom vodonika na 18 g butina (ukoliko se uzme da je iskorišćenje reakcije 100 procenata).
71. Kolika je potrebna zapremina vazduha za potpuno sagorevanje 27 g smeše etina i butina ako je njihov maseni odnos u toj smeši 2:5.
72. Kolika je potrebna zapremina vazduha za potpuno sagorevanje 58,6 g smeše propena i butena ako je njihov maseni odnos u toj smeši 4:9.
73. Kolika je potrebna zapremina kiseonika za potpuno sagorevanje 79,4 g smeše propana i butana ako je maseni procenat propana u toj smeši 67 procenata.
74. Ako znamo da prilikom nepotpunog sagorevanja etana nastaje ugljen-monoksid i voda, kolika je zapremina vazduha potrebna za ovakvo sagorevanje 47,89 g etana.
75. Ako znamo da prilikom nepotpunog sagorevanja propina nastaje čađ i voda, kolika je zapremina vazduha potrebna za ovakvo sagorevanje 12,3 g propina.
76. Ako znamo da prilikom nepotpunog sagorevanja butena nastaje ugljen-monoksid i voda, kolika je zapremina vazduha potrebna za ovakvo sagorevanje 89,2 g butena.
77. Kolika je potrebna zapremina kiseonika za potpuno sagorevanje 11,5 g smeše pentena i heksena ako je maseni procenat heksena u toj smeši 23 procenta.
78. Koliko je dm kubnih vodonika potrebno da bi se iz 1 m kubnog etena dobio etan pri normalnim uslovima.
79. Prilikom sagorevanja nekog ugljovodonika zapremina nastale vodene pare bila je dva puta veća od zapremine nastalog ugljendioksida (pri standardnim uslovima). Odrediti strukturnu formulu i IUPAC naziv jedinjenja.
80. Analizom je utvrđeno da je maseni udeo ugljenika u jedinjenju 85,7 procenata, a ostatak je vodonik. Odrediti:
a) empirijsku formulu
b) molekulsku formulu ako je Mr=56
c) broj mogućih izomera niza
d) strukturne formule i IUPAC nazive izomera niza
e) cis i trans izomere na odgovarajućem izomeru niza.
81. Koja je molekulska formula alkena ako 11,2 g tog alkena reaguje sa 0,4 g vodonika.
82. Koja zapremina kiseonika je potrebna pri standardnim uslovima za potpunu hidrogenizaciju 26,04 g benzena.
83. Empirijska formula nekog ugljovodonika je CH2. Gustina tog ugljovodonika je 28 puta veća od gustine vodonika pri istim uslovima.
a) odrediti molekulsku formulu tog ugljovodnika
b) prikazati sve moguće strukturne ormule tog jedinjenja
84. Neki ugljovodonik sadrži 85,7 procenata ugljenika i 14,3 procenta vodonika. Taj ugljovodonik nije:
a) ciklobutan
b) 2-buten
c) 2-metilpropen
d) benzen
e) cikloheksan
85. Za hidrogenizaciju 50 ml rastvora 4-metil 2-pentina u heksanu uz paladijum s dodatkom olova (inaktivirani katalizator) utrošeno je 1,5 l vodonika pri standardnim uslovima.
a) prikazati jednačinu reakcije vodeći računa stereohemiji produkta
b) prikazati stereoizomer produkta i navesti mu IUPAC naziv
c) kolika je masa produkta ako je iskorišćenje reakcije 95 procenata.
86. Prilikom sagorevanja nekog ugljovodonika odnos nastale vodene pare i ugljen-dioksida pri standardnim uslovima bio je 4:7. Taj ugljovodonika je:
a) naftalen
b) 2-metil 3-heksen
c) toluen
d) pentan

65 коментара:

stefann је рекао...

Pozdrav svima!
Pre par dana jedan posetilac mi je poslao 59. zadatak i zamolio da ga rešim. Međutim ja ne znam baš da ga rešim pa sam ga postavio na blog! Ukoliko neko zna rešenje može ga postaviti u ovim komentarima! Poželjan bi bio i postupak rada! Unapred hvala! :)

Анониман је рекао...

CnH2n+2 + 4Cl2 → CnH2n-2Cl4 + 4HCl


Pošto 0.1 mol alkana daje 15,4 g svog tetrahlor derivata, onda 1 mol tog alkana daje 154 g proizvoda. Dakle, to je 154 g, odnosno, kako se iz jednačine vidi, jedan mol ovog jedinjenja: CnH2n-2Cl4. Ako od tih 154 g oduzmemo ovih142 grama koliko pripada hloru, dobijamo da je masa CnH2n-2 12 grama.
Daljim rešavanjem dobijamo:
12 x n + (2n-2) x 1 = 12
14n – 2 =12
n = 1.
Rešenje je metan CH4. 
E, nisam ovde napisala jednačine za supstituciju svakog H atoma pojedinačno, ali rešenje je isto cak I ako se radi na taj način. 

stefann је рекао...

Hvala Biljo na rešenju zadatka i na pohvalama za blog! Što se tiče ovog zadatka, rešenje si mogla odmah da napišeš u komentarima! :)

Анониман је рекао...

Zadaci su ti isuvise laki ako mislis ozbiljnije da se bavis hemijom...

stefann је рекао...

Što se zadataka na ovom blogu tiče, oni su uglavnom predviđeni za učenike srednjih škola. Što se mene tiče, ne mislim da se ozbiljno bavim hemijom. Možeš pogledati deo "O autoru bloga" i pogledati moju zvaničnu internet prezentaciju i uvideti da se ozbiljno bavim algologijom i drugim biološkim naukama koje planiram i da studiram. Što se hemije tiče, potrebno mi je samo znanje iz teorije, pogotovo iz biohemije (posebno proteini i nukleinske kiseline). :)

Unknown је рекао...

Pozdrav svima!
Molim vas da mi pomognete u resavanju ova dva zadatka.Pozeljan bi bio i postupak rada.
1)Izracunaj maseni udeo magnezijuma u mineralu.
MgCl2 .KCl.6H2O

2)Izracunati koliko milimolova vodonika nastaje pri reakciji0,1mola natrijuma sa vodom prema jednacini
2Na+2H2O ->2NaOH+H2
Hvala unapred

Marta је рекао...

Molim vas da mi pomognete u resavanju 50. zadatka.
Hvala unapred

Ana је рекао...

Pozz svima... Jel moze pomoc oko 44. 45. i 46. zadatka? :(

andja је рекао...

meni nisu jasni alkeni i alkani...molim vas da mi objasnite formule...itd...plz...brzo..

Анониман је рекао...

Može li mi neko npisati riješenje 1,2 i 5 zadatka?Pozdrav!

Анониман је рекао...

odlicno! Bilo bi dobro da stavite i resenja....:)

Анониман је рекао...

Da li mozete da mi resite 17. zadatak??
Unapred zahvalna :)

Анониман је рекао...

Stavite rješenja svih zadataka!!!Ovo nema smisla!!!

Анониман је рекао...

dajte swa rjesenja nije fer da se mucimo...xD

Анониман је рекао...

moze li mi neko rijesiti ovaj zadatak i ovdje postaviti rjesenje.."NAPISI STRUKTURNU,MOLEKULSKU I RACIONALNU FORMULU ZA 2,3 DIMETIL".Please!<3
pokusavam shvatiti hemiju...

Анониман је рекао...

Gde su rešenja?

Анониман је рекао...

zasto je prvi clan alkena eten a nije meten ?? molim te mi recitee

Анониман је рекао...

molim vas*

Анониман је рекао...

jel zna neko da resi 28. zadatak? :)

Анониман је рекао...

resenje 28-og zadatka :

1 mol (alkena)-----144g(O2)
x mol -----32 ili 16g (O2)
proporcija:x=(32*1): 144g
x=0.22222.....to je to ...:)))))))

Анониман је рекао...

alkeni u svom molekulu sadrze dvostruku vezu i 2 atoma vodonika manje nego alkani, pa otprilike zbog toga je prvi clan homologog niza alkena eten... :)to i nije mozda konkretan odg na tvoje pitanje ali ja bolji ne znam... xPPPP

Анониман је рекао...

e biljo,posto vidim da si pametna ae resi mi ovaj zadatak ako mozes,bila bih ti zahvalna:napisi reakcije kisjele i bazne hidrolize gliceril-3-acetata....?hvala unapred:::: ;) ;) :)

Анониман је рекао...

biljoooooooooooo!!!!!!!!!resavaj ovaj zadatak za gliceril-3-acetat...pls hitno je!najdalje do srede... ;) :) :D =D

Анониман је рекао...

moliiiiiiiiiiiiim vas,ako ima neko da mi resi ovaj zadatak neka resi...molim vas!!! evo zadatka:u grozdju se nalazi 40% glukoze.koliko se grama etanola moze dobiti iz 2kg tj. 2000g grozdja...
treba mi neko poput ove bilje,mada je ona ove zadatke resavala 2008. sad 2011. ....ali mora imati jos neko pametan kao ona,posto ja nisam...xexexexxex ;) :)

Анониман је рекао...

resite mi owaj zadatk ako znate
Koliko se grama gwozdje(II) Sulfida dobija u reakciji 14 g gvozdja i 10 g sumpora?

Анониман је рекао...

Odg mi te mi hitno,treba mi za jedno pola sata....:P

Анониман је рекао...

a resenja nestawite,a ti zadaci su za 2008. a ne za 2011......odg te mi....pliz...cmok.....♥

Анониман је рекао...

biljo odg mi,imas li facebook,pa da mi ga uradis preko ceta.......:)

Анониман је рекао...

ljudi,sta god vam treba iz hemije,zadatak ili slicno DO OSMOG RAZREDA,napisite ovde,i bice uradjeni u roku od 2-3 dana,a ako bude bas hitno i ranije ...pozz :)

Анониман је рекао...

Halooo ljudii trebam hitno vasu pomoc!!Treba mi rjesenje i postupak rada sledeceg zadatka:
"KOLIKO JE LITARA ČISTOG KISEONIKA PRI STANDARDNIM USLOVIMA POTREBNO ZA SAGORJEVANJE 2kg BUTANA???"...Bila bih vam jako zahvalna kada bi mi uradili ovaj zadatak u roku od sat vremena!!!..:DDD

Friks је рекао...

Ako reaguje 10 kg PbS i 3 kg O2 i dobije se 6 kg Pb i 1 kg PbO2 i jedini drugi proizvodi reakciju SO2.Izracunati kolicinu PbS koja nije reagovala te kolicinu nastalog SO2,

Tica је рекао...

Ljudi ako neko moze da mi uradi 3. i 4. zadatak (makar krajnje resenje ako znate iz zbirke ili tako nesto)bila bih vam zahvalna... :)

Анониман је рекао...

Ljudi, molim vas, ako mozete da mi pokazete kako se resava 56. zadatak. Treba mi hitno. Unapred hvala.

Анониман је рекао...

Treba mi 5 zadataka iz oblasti alkoholi i ugljovodonici za 8. razred osonvne škole sa rešenjima i objašnjenjima. Hitno!!! Bilo ko

Анониман је рекао...

Cao... Treba mi dva zadatka iz oblasti stehiometrije za sedmo razred, hitno je molim tee.. :) Unapred hvala :*

Анониман је рекао...

Ja nemam tekst zadatka imama samo ova 25%CuSO4 x 3H2O. Xg CuSO4..pa bih da mi neko objasni o cemu se ovde radi. hvala :)

Анониман је рекао...

Hitno mi je potrebno resenje: koliko grama ugljenik(IV) oksida nastaje pri sagorijevanju 32g metana:) unaprijed hvala

Анониман је рекао...

Hemija je relativno laka...npr u odnosu na matis gde vas glava zaboli od zadataka...Mora dobro da se zagreje stolica...

Анониман је рекао...

Zanima me da li neko planira da studira Medicinski fakultet u Nisu ili Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu???Da li je vec neko poceo sa pripremama??Milica ;)))

Анониман је рекао...

Ovaj zadatak me buni:Ako se pri elektricnom praznjenju od 160 ml amonijaka (NH3) razlozi 70% zapremina reakcione smese (svedena na pocetne uslove) iznosi: Pa pod 1) poraste za 48 ml; 2) smanji se za 112ml; 3) poraste za 224 ml; 3) smanji se na 48 ml; 4) poraste na 272 ml;...Cekam odgovor???..Eto dragi moji sta je hemija...Smatram da 60% nekih "dobrih" hemicara srednjoskolaca ne bi mogli da rese ovaj zadatak??Milica...

Анониман је рекао...

Evo resenje od jednog srednjoskolca koji spada u onih 40% xd:

2NH3=N2+3H2
Zapremine su direktno proporcionalne kolicini.
Zapremina amonijaka koja se razlozila je 0.7*160=112ml, tako da je ostalo 48ml amonijaka. Od 112ml amonijaka, preko hemijske jednacine se vidi, da se dobije 112/2=56ml azota i 112*3/2=168ml vodonika. Sabiranjem ovih zapremina dobije se: 168+56+48=272ml pa je tacan odgovor pod 4).

Анониман је рекао...

Ljudi molim vas, jel mozete pomoci oko ovog zadatka, hitno je...

Izracunaj procentni sastav:

2,4,6 trimetil 3,5,7 trietil 5 propil nonan


thx unaprijed...

Анониман је рекао...

To je bas jednostavno. Napisi formulu jedinjenja i racunaj masene udele svakog elementa koji ulazi u sastav tog jedninjenja. Pod procentnim sastavom se ovde prodrazumeva maseni udeo*100.

Анониман је рекао...

Da li mozete da resite ovaj zadatak,MOLIM VAS!
-Koliko je grama broma potrebno za reakciju sa 2,5 mol molekula 1-butena

Анониман је рекао...

Moze li neko da mi objasni zadatak:
koliko grama ugljenika se nalazi u 100g saharoze?

Анониман је рекао...

Resenje 3.zadatka:

CnH2n+2+(3n+1/2)O2---nCO2+(n+1)H2O
0,66g 0,63g
n n+1
0,63n=0,66+0,66n
0,03n=0,66
n=0,66/0,03=22

U pitanju je:C22H46

Анониман је рекао...

Ako bi neko pomogao na zadatku bio bi veoma zahvalan !
Kada se na 1kg tehnickog kalcijum-karbida djeluje vodom oslobadja se 260dm kubnih etina.Odredi procenat cistog kalc.karb.u tehnickoj.

Анониман је рекао...

Pozdrav svima, treba mi vasa pomoc oko resavanja jednog zadatka. Zadatak glasi ovako:

Koliko se grama proizvoda reakcije dobija potpunom adicijom hlora na 2 mola etina?

Molim vas odgovor sto pre, hvala unapred :D

Анониман је рекао...

Zdravo svima,imam jedno pitanje?Zar ne bi trebalo u zadatku 63 pod c) trebalo da ide prvo metil grupe,pa tek onda etil grupe?

Анониман је рекао...

Zasto nemate resenja ovih zadataka?

Анониман је рекао...

Pozz svima!! Ako moze jedan zadatak?
Koliko grama kiseonika je potrebno za oksidaciju 5 mola ugnjenika(2)oksida?

Анониман је рекао...

moze li neko 41 zadatak da uradi,molim vas?

Анониман је рекао...

Hahahaahahah, ja sam 9. razred osnovne škole i radim ovo... Takva mi je nastavnica, moram

Анониман је рекао...

Moze li pomoc oko jednog zadatka?
Koliko grama nitro benzena se moze dobiti iz 80 cm3 benzena pri iskoriscenju od 80%.Gustina benzena je 0.88kg/dm3.

Анониман је рекао...

Moze li pomoc oko 60. zadatka?

Unknown је рекао...

Postovani da li postojje resenja i postupci za ove zadatke?

Анониман је рекао...

Može li neko uraditi 10.zadatak?
Hvala.

Unknown је рекао...

Može li neko uraditi 10.zadatak?

Zaklina је рекао...

Moze li pomoc za ovaj zadatak:koliko mola kiseonika je potrebno za sagorevanje 7mola magnezijuma.Hvala

Unknown је рекао...

moze li pomoc za cetvrti zadatak

Unknown је рекао...

moze li pomoc za cetvrti zadatak

Анониман је рекао...

Koliko mola CO2 nastaje sagorijevanjem 50g butana?

Анониман је рекао...

Напи

Анониман је рекао...

Zdravo svima ne znam bas puno hemiju a na internetu ne mogu da nadjem pa ako bi neko mogao da posalje opstu formulu sagorjevanja alkina,alkena i alkanoida.Hvala puno unapred.

Mockingbird је рекао...

Izracunaj zapreminu amonijaka koja nastaje u reakciji 2dm3 vodonika i dovoljno količine azota

Hvala